AKTUR
 • Araç Muayene İstasyonları
 • TÜVTÜRK İş ortağıdır
Araç Muayene Randevusu Alın, Güncelleyin ya da İptal Edin.
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Randevu almak, güncellemek ve iptal etmek için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin Tüm bu işlemler için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin.
Ruhsat Örneği. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Tablet. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Mobil. Tüvtürk Araç Muayene
Hatalı Palaka Girdiniz. Tüvtürk Araç MuayeneLütfen Plaka Giriniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu

Kişisel AKTUR Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Kapsamında
Veri Sahibi Başvuru Formu

 1. Amaç

Veri Sahibi Başvuru Prosedürü (“Prosedür”), Kanun ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, AKTUR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETMECILIĞI A.Ş.’ye (“Aktur”) kişisel verisi işlenen kişiden gelen başvuruların kabulü, incelenmesi, reddedilmesi ve yanıtlama süreçlerinin tanımlanması amacıyla hazırlanmıştır.

 • Kapsam

 • Bu Prosedürün kapsamı, Kanun uyarınca kişisel verisi işlenen kişilerden gelen taleplerin değerlendirilmesidir.

 • Genel Kurallar

  • Başvuru Hakkı ve Usulü

  • İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında ilgili tebliğe uygun olarak taleplerini Türkçe olarak iletmek ve talebin içerisinde aşağıda belirtilen bilgileri eksiksiz olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde Aktur talebi gerekçesini açıklayarak reddedebilir.

   • Ad, soyad; başvuru yazılı ise imza,
   • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
   • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
   • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
   • Talep konusu detayı.

   Yukarıda belirtilenlere ilaveten, talep içerisine konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenebilir.

   • Uygun Başvuru Kanalları

  İlgili kişi, Kanunun 11. maddesi kapsamındaki taleplerini ilgili tebliğe uygun olarak aşağıda belirtilen kanallardan birisi ile Başvuru Formunu doldurarak gerçekleştirir.

 • Elden Şahsen Yapılan Başvuru

 • Elden başvurularda, kişinin başvurusu, kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilir. Başvuruyu alan çalışan, kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtir. Bu kanalla yapılan başvurular sadece Aktur İnsan Kaynakları birimi tarafından teslim alınır ve Aktur KVKK Komitesi’ne cevap yazısı hazırlanmak üzere iletilir.

 • Kayıtlı Elektronik Posta Adresine Yapılan Başvuru

 • İlgili kişi tarafından Aktur’un Kayıtlı Elektronik Posta adresine (“KEP”) “aktur.as@hs03.kep.tr” yapılan başvurular, Aktur’un İnsan Kaynakları birimi tarafından teslim alınır ve cevap yazısı hazırlanmak üzere Aktur KVKK Komitesi’ne iletilir. Bu kanalla yapılan başvurular yalnızca ilgili kişinin KEP adresi üzerinden yapılması gerekmektedir ve ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek yoktur.

 • E-İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru

 • İlgili kişi tarafından Aktur’un “iletisim@aktur.as” e-posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza ile yapılan başvurular, Aktur’un Muhasebe birimi tarafından karşılanır. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidi ardından sonra başvuru kabul edilir, başvuru KVKK Komitesine iletilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir.

 • Şahsi E-posta Adresi Üzerinden Yapılan Başvuru

 • İlgili kişi tarafından Aktur’a daha önceden bildirilmiş olan ve Aktur’un sistemleri içerisinde kayıtlı olan şahsi e-posta üzerinden “iletisim@aktur.as” e-posta adresine yapılan başvurular, Aktur Muhasebe birimi tarafından karşılanır, başvuru Aktur KVKK Komitesine iletilir ve cevap yazısı hazırlanır. İlgili kişinin başvuru yaptığı e-posta adresi Aktur’un sistemlerinde kayıtlı değil ise, kimlik teyidi yapılabilmesi için ilgili kişiye “Uygun Kanala Yönlendirme Şablonu” ile dönüş yapılır.

 • Diğer Kanallar Üzerinden Gelen Başvurular

 • İlgili kişinin Kanunun 11. maddesi kapsamındaki taleplerini yukarıda belirtilen kanallardan farklı kanallar üzerinden iletmesi durumunda, Aktur KVKK Komitesi tarafından “Uygun Kanala Yönlendirme Şablonu” ile ilgili kişi uygun başvuru kanallarına yönlendirilir.

 • Kimlik Teyidi

 • Yukarıda belirtilen uygun başvuru kanallarından gelen talepler karşılanmadan önce mutlaka kimlik teyidi aşağıdaki tabloda belirtilen yöntemlerle yapılmalıdır.

  Başvuru Kanalı Kimlik Teyidi Yöntemi İlgili Ekip
  Elden Şahsen Kimlik teyidi yapılır ve başvuru formuna kimlik teyidinin yapıldığı ilgili personel tarafından özel olarak belirtilir. Aktur İnsan Kaynakları Birimi
  KEP İlgili kişinin KEP adresinden başvuru geldiği için ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek yoktur. Aktur İnsan Kaynakları Birimi Elektronik İmza veya Mobil İmza Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik veya mobil imzanın doğruluğu kontrol edilir. Güvenli elektronik imzanın uygulaması ile imzalı olup olmadığı kontrol edilir. Aktur Muhasebe Birimi Şahsi E-posta Üzerinden Şahsi e-posta adresinin, Aktur’da kayıtlı olan e-posta adreslerinden biri olup olmadığı kontrol edilir. Aktur Muhasebe Birimi
 • Başvurunun İncelenmesi

  • KVKK Komitesi

  • Talebi inceler ve talebe ilişkin kimlik teyidinin yapıldığını kontrol eder.
  • Talebin Kanunun 11. maddesindeki ilgili kişinin hakları ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol eder.
  • Talep incelendikten sonra, talebin içeriğine göre Aktur içerisindeki ilgili birimleri tespit eder ve cevapların hazırlanması için talebi ilgili birimlere iletir.
 • Başvurulara Yanıt Süreci ve Sonrası

 • KVKK Komitesi talebi;

  • Niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde,
  • Ücretsiz olarak (10 sayfaya kadar olan cevaplarda),
  • İlgili kişinin talebine istinaden yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirerek sonuçlandırır.

  KVKK Komitesi talebi inceledikten sonra;

  • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu olan kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini sağlar ve ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırarak ilgili kişiye bilgi verir.
  • • Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu talebi üçüncü kişilere bildirir ve talebe istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını talep eder.

  Aşağıdaki tabloda belirtilen başvuru konusuna göre uygun yanıt şablonları ile talep sahibine dönüş yapar.

  Veri Sahibi Başvuru Konusu İlgili Standart Şablon
  İlgili Kişi Aktur’da tutulan kişisel verilerin neler olduğu, hangi amaçla işlendiği, 3.taraf aktarımları vb. bilgi talepleri Müşteri Taleplerine Yanıt Şablonu-Bilgi Talebi (EK-5)
  İlgili Kişi Aktur’da tutulan kişisel verilerin düzeltilmesi ve/veya güncellenmesi ile ilgili talepler Müşteri Taleplerine Yanıt Şablonu-Güncelleme Talebi (EK-5)
  İlgili Kişi Aktur’da tutulan kişisel verilerin silinmesi ile ilgili talepler Müşteri Taleplerine Yanıt Şablonu-Silme Talebi (EK-5)
  İlgili Kişi Aktur’da tutulan kişisel verilerin neler olduğu, hangi amaçla işlendiği, 3.taraf aktarımları, düzeltme, silme vb. talepler içerisinde eksik bilgi içeren talepler Eksik Bilgi Yanıt Şablonu (EK-4)
  İlgili Kişi Olumsuz yanıt verilecek talepler (Silme talebi olup kanunen saklanması gereken talepler vb.) EK-3 (Olumsuz Dönüş Şablonu)

  İlgili Ekler

  • EK-1 Başvuru Formu
  • EK-2 Yazılı Kanala Yönlendirme Şablonu
  • EK-3 Olumsuz Dönüş Şablonu
 • Prosedürün Dağılması

 • Bu Prosedür, Aktur tarafından bütün çalışanların ulaşabileceği bir ortamda yayınlanmalı/yayımlanmalı ve tüm çalışanlar bilgilendirilmelidir.

 • Tanımlar

 • Kanun:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  işisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri:ve talebe istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını talep eder. Aşağıdaki tabloda belirtilen başvuru konusuna göre uygun yanıt şablonları ile talep sahibine dönüş yapar.
  Veri Sahibi
  Başvuru Konusu
  İlgili Standart Şablon
  İlgili Kişi Aktur’da tutulan kişisel verilerin neler olduğu, hangi amaçla işlendiği, 3.taraf aktarımları vb. bilgi talepleri Müşteri Taleplerine Yanıt Şablonu-Bilgi Talebi (EK-5)
  İlgili Kişi Aktur’da tutulan kişisel verilerin düzeltilmesi ve/veya güncellenmesi ile ilgili talepler Müşteri Taleplerine Yanıt Şablonu-Güncelleme Talebi (EK-5)
  İlgili Kişi Aktur’da tutulan kişisel verilerin silinmesi ile ilgili talepler Müşteri Taleplerine Yanıt Şablonu-Silme Talebi (EK-5)
  İlgili Kişi Aktur’da tutulan kişisel verilerin neler olduğu, hangi amaçla işlendiği, 3.taraf aktarımları, düzeltme, silme vb. talepler içerisinde eksik bilgi içeren talepler Eksik Bilgi Yanıt Şablonu (EK-4)
  İlgili Kişi Olumsuz yanıt verilecek talepler (Silme talebi olup kanunen saklanması gereken talepler vb.) EK-3 (Olumsuz Dönüş Şablonu)
  İlgili Ekler

  • EK-1 Başvuru Formu
  • EK-2 Yazılı Kanala Yönlendirme Şablonu
  • EK-3 Olumsuz Dönüş Şablonu
  • EK-4 Eksik Bilgi Yanıt Şablonu
  • EK-5 Müşteri Taleplerine Yanıt Şablonu
  4 YAPTIRIM
  Bu Prosedürün ihlali durumunda, KVKK Komitesi derhal haberdar edilmelidir. Aktur, kendi takdirine bağlı olarak, Prosedürü ihlal eden kişiler için disiplin cezası uygulama, iş akitlerini feshetme, askıya alma veya yargı yoluna başvurma ve Prosedürü ihlal eden ve kişisel verilerin korunması ile alakalı diğer gereklilikleri yerine getirmeyen kişiler ile alakalı iddiada bulunma hakkını saklı tutar.
  5 GÖZDEN GEÇİRME
  Bu Prosedür yıllık olarak ve gereken durumlarda gözden geçirilmelidir.
  6 PROSEDÜRÜN DAĞITILMASI
  Bu Prosedür, Aktur tarafından bütün çalışanların ulaşabileceği bir ortamda yayınlanmalı/yayımlanmalı ve tüm çalışanlar bilgilendirilmelidir.
  7 TANIMLAR
  Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

  KVKK Komitesi: Aktur içerisinde daha önceden yapılan ve ilerleyen dönemlerde yapılacak olan Kanun kapsamındaki çalışmaların tek yerden yönetilmesi, denetlenmesi, üst yönetime raporlanması ve gerekli aksiyonların alınması için ilgili paydaşların yer aldığı komitedir.

  over