AKTUR
 • Araç Muayene İstasyonları
 • TÜVTÜRK İş ortağıdır
Araç Muayene Randevusu Alın, Güncelleyin ya da İptal Edin.
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Randevu almak, güncellemek ve iptal etmek için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin Tüm bu işlemler için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin.
Ruhsat Örneği. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Tablet. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Mobil. Tüvtürk Araç Muayene
Hatalı Palaka Girdiniz. Tüvtürk Araç MuayeneLütfen Plaka Giriniz.

Kişisel Veri Koruma Politikası

AKTUR Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Kapsamında
Kişisel Veri Koruma Politikası


 • Amaç

 • Kişisel Verilerin Korunması Politikasının (“Politika”) amacı, AKTUR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETMECILIĞI A.Ş.’nin (“Aktur”) mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, şirket yöneticileri, şirket çalışanları, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunulan kurum çalışanları ve bunlar haricindeki diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin korunması hususundaki prensiplerin belirlenmesi, Anayasa’nın 20’nci maddesi ve Kanun ve ilgili mevzuatlarına uyum sağlanması ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınmasından ibarettir.

 • Kapsam

 • Bu Politika, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilerle ilgili, fiziksel veya dijital olarak tutulan her türlü kişisel veriyi kapsamaktadır.

 • Kişisel Verilerin Korunması Prensibi

 • Aktur bünyesinde işlenen kişisel veriler, yasada öngörüldüğü şekilde kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri olarak sınıflandırılır, aşağıdaki prensiplere göre işlenir, güvenli bir şekilde muhafaza edilir ve gerekmesi durumunda üçüncü taraflara aktarılır.

  • Gizlilik

  • Aktur dâhilindeki kişisel verilerin işlenme süreçlerinin gizlilik içerisinde yürütülmesi esastır. Bu kapsamda Aktur, kişisel verilere her türlü yetkisiz erişimi olanaklar elverdiği ölçüde engeller, mümkün olan her türlü teknik ve idari tedbiri bünyesinde uygular ve buna ilişkin denetimleri periyodik olarak gerçekleştirir.

  • Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

  • Aktur, kişisel verileri kanunlarda öngörülen sınırlar çerçevesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde eder ve işler.

  • Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

  • Aktur tarafından kişisel veriler, tam ve doğru bir şekilde muhafaza edilir ve gerektiğinde güncellenir. Aktur, kişisel verilerin doğru veya güncel olmaması halinde söz konusu verilerin düzeltilmesini, güncellenmesini veya silinmesini tespit etmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapar.

  • Belirlilik ve Şeffaflık

  • Aktur, kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işler. İlgili kişiye şeffaf kıldığı veri toplama ve işleme amaçları haricinde, başkaca amaçlarla veri işlemez. Amacın meşru olması, Aktur’un işlediği verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

  • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

  • Aktur tarafından işlenen kişisel veriler, yalnızca belirtilen amaç ile tutarlı olacak şekilde ve bu bağlamda makul bir sınırlama yapılarak işlenir. İleride söz konusu olabilecek olası veri işleme amaçları için kişisel veri toplanmayacağı gibi, kişisel verilerin elde edilme amacına uygun olmayan hiçbir şekilde bu veriler işlenmez. Minimum veri ilkesi uyarınca kişisel veriler, elde edilme amacıyla sınırlı ve ölçülü tutulmakta olup, bu amaç kapsamında gereksinimi olmayan veriler tutulmaz.

  • Sınırlı Süre

  • Kişisel Verilerin İşlenmesini gerektiren esas amacın ortadan kalkması ve artık bu verilere ihtiyaç duyulmaması hâlinde söz konusu kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kanunlarda verilerin tutulmasına ilişkin sürelerin öngörülmesi hâlinde ise bu veriler, ilgili mevzuatta öngörülen sürelere uygun olacak şekilde muhafaza edilir; mevzuatta öngörülen sürenin dolmasından sonra ise bu veriler Aktur tarafından Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtildiği üzere, belirli aralıklarla kontrol edilerek, verilerin saklandığı sistemlerden/cihazlardan veya fiziksel olarak bulunduğu ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  • Seçim ve Onay

  Aktur, Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili olarak veri sahibini tam ve gereği gibi bilgilendirir. Gereken durumlarda, veri sahibinin söz konusu işleme ile ilgili olarak onayını alır, vermiş olduğu onayı dilediğinde geri çekme veya verileri ile ilgili talepte bulunma seçeneği sunar. Aktur, ilgili veri sahibi kişi onayını geri aldıktan sonra, ilgili kişiye ait kişisel verileri işbu Politikada belirtilen diğer prensipler dâhilinde ele alır.

 • Yaptırım

 • Bu Politikanın ihlali durumunda, Aktur KVKK Komitesi derhal haberdar edilmelidir. Aktur, kendi takdirine bağlı olarak, Politikayı ihlal eden kişiler için disiplin cezası uygulama, iş akitlerini feshetme, askıya alma veya yargı yoluna başvurma ve Politikayı ihlal eden ve kişisel verilerin korunması ile alakalı diğer gereklilikleri yerine getirmeyen kişiler ile alakalı iddiada bulunma hakkını saklı tutar.

 • Gözden Geçirme

 • Bu Politika yıllık olarak ve gereken durumlarda gözden geçirilmelidir.

 • Politikanın Dağıtılması

 • Bu Politika, Aktur tarafından bütün çalışanların ulaşabileceği bir ortamda yayınlanmalı/yayımlanmalı ve tüm çalışanlar bilgilendirilmelidir.

 • Tanımlar

 • KANUN:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri:Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

  KVKK Komitesi:Aktur içerisine daha önceden yapılan ve ilerleyen dönemlerde yapılacak olan Kanun kapsamındaki çalışmaların tek yerden yönetilmesi, denetlenmesi, üst yönetime raporlanması ve gerekli aksiyonların alınması için ilgili paydaşların yer aldığı komitedir.

over