AKTUR
 • Araç Muayene İstasyonları
 • TÜVTÜRK İş ortağıdır
Araç Muayene Randevusu Alın, Güncelleyin ya da İptal Edin.
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Takvim Mobil. Tüvtürk Araç MuayeneÜCRETSİZ RANDEVU
Randevu almak, güncellemek ve iptal etmek için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin Tüm bu işlemler için plakanızı girin ve ilinizi seçerek devam edin.
Ruhsat Örneği. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Tablet. Tüvtürk Araç MuayeneRuhsat Örneği Mobil. Tüvtürk Araç Muayene
Hatalı Palaka Girdiniz. Tüvtürk Araç MuayeneLütfen Plaka Giriniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

AKTUR Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Kapsamında
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası


 • Amaç

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasının (“Politika”) amacı, 6698 no.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’na uyum amacıyla AKTUR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETMECILIĞI A.Ş.’nin (“Aktur”) mevcut ve potansiyel müşterilere, iş ortaklarına, tedarikçilere, ziyaretçilere, şirket çalışanlarına, çalışan adaylarına ve bunlar haricindeki diğer ilgili üçüncü kişilere ait Özel Nitelikli Kişisel Verilerin nasıl işleneceğini ve korunacağını belirtmek ve bu doğrultuda uygun idari ve teknik tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

 • Kapsam

 • Bu Politika, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilerle ilgili, fiziksel veya dijital olarak tutulan her türlü Özel Nitelikli Kişisel Veriyi kapsamakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde bulunan bütün prensipler bu Politika için de geçerlidir.

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Kurallar

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, Özel Nitelikli Kişisel Veriler içerisinden, sağlık ve cinsel hayat dışındaki veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aktur, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini tehlikeye atabilecek risklere karşı korumak amacıyla Özel Nitelikli Kişisel Verileri operasyonel, fonksiyonel ve stratejik düzeyde alınacak uygun kontroller ile koruyacaktır. Elektronik veya fiziksel medya aracılığıyla Özel Nitelikli Kişisel Verileri işleme, saklama, aktarma ve kullanma işlemleri yapılırken yazılım, donanım ve fiziksel alanların güvenliği ile ilgili tedbirler Aktur tarafından sürdürülmeye devam edilecektir.

 • Yaptırım

 • Bu Politikanın ihlali durumunda, KVKK Komitesi derhal haberdar edilmelidir. Aktur, kendi takdirine bağlı olarak, politikayı ihlal eden kişiler için disiplin cezası uygulama, iş akitlerini feshetme, askıya alma veya yargı yoluna başvurma ve politikayı ihlal eden ve kişisel verilerin korunması ile alakalı diğer gereklilikleri yerine getirmeyen kişiler ile alakalı iddiada bulunma hakkını saklı tutar.

 • Gözden Geçirme

 • Bu Politika yıllık olarak ve gereken durumlarda gözden geçirilmelidir.

 • Politikanın Dağılması

 • Bu Politika, Aktur tarafından bütün çalışanların ulaşabileceği bir ortamda yayınlanmalı/yayımlanmalı ve tüm çalışanlar bilgilendirilmelidir.

 • Tanımlar

 • Kanun:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
  Özel Nitelikli Kişisel veriKişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
  KVKK KomitesiAktur içerisine daha önceden yapılan ve ilerleyen dönemlerde yapılacak olan Kanun kapsamındaki çalışmaların tek yerden yönetilmesi, denetlenmesi, üst yönetime raporlanması ve gerekli aksiyonların alınması için ilgili paydaşların yer aldığı komitedir.

over